Love

DET MILITÆRE LÆSESELSKAB RENDSBORG

 

§1. Det Militære Læseselskab Rendsborg er en selvejende og selvstyrende institution.

§2. Læseselskabets hjemsted er København.

§3. Læseselskabets opgave er:

 • At udbrede kendskabet til og udelt at bevare den del af sin bogsamling, der stammer fra Militair-Lesegesellschaft, Rendsborg,
 • At udvide biblioteket i fornødent omfang med såvel historisk som aktuel militær litteratur,
 • At videreføre og bevare de minder, som Læseselskabet har erhvervet eller af Danske Livregiment er betroet, samt for regimentet eller læseselskabet selv at samle sådanne minder, der kan være af historisk værdi,
 • At afholde møder, foredragsaftener og andre arrangementer til fremme af interessen for militær og almen viden blandt læseselskabets medlemmer,
 • At udgive publikationer om krigshistoriske emner.

§4. I læseselskabet kan som aktive medlemmer – A-medlemmer – optages officerer og andre, hvis medlemskab kan være af værdi for læseselskabets formål.

Ethvert aktivt medlem skal godkendes enstemmigt af bestyrelsen.

Som passive medlemmer – B-medlemmer – uden møde- eller stemmeret på generalforsamlingen, kan optages enhver, der – uden at kunne deltage som aktivt medlem – har interesse for læseselskabets arbejde.

Passive medlemmer modtager ”Krigshistorisk Tidsskrift”, men kan normalt ikke deltage i møder o.l.

Medlemskab vedvarer til det opsiges skriftligt over for bestyrelsen med én måneds varsel.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade i forvejen anmeldte gæsters deltagelse i et arrangement.

Æresmedlemmer¹ kan efter bestyrelsens forslag udnævnes af en generalforsamling med ¾ af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfri og har status som A-medlemmer.

§5. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det eller når mindst 20 aktive medlemmer kræver det.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med otte dages varsel og skriftlig meddelelse til hvert enkelt aktivt medlem – A-medlem.

§6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter sættes på dagsordenen:

 1. Bestyrelsens beretning.
 2. Godkendelse af de reviderede regnskab.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Valg af to revisorer.
 6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsens formand inden udgangen af februar og meddelt de aktive medlemmer senest otte dage før afholdelsen.

§7. Bestyrelsen, der har den daglige ledelse af selskabet, består af:

 • En formand, der vælges af generalforsamlingen
 • Seks bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, sekretær, bibliotekar, redaktør, kasserer for Krigshistorisk Tidsskrift samt leder af Forplejningssektionen.³

§8. Læseselskabets regnskabsår er 1. Januar til 31. December.²

§9. Bestemmelser om ændring af læseselskabets love kan kun ske på en ordinær generalforsamling og kun med mindst 2/3 af de fremmødte, aktive medlemmers stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§10. Bestemmelse om læseselskabets opløsning eller sammenslutning med andre institutioner kan kun ske på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf kun den første skal være ordinær, og ved mindst ¾ af de på hver af de to generalforsamlinger deltagende, aktive medlemmers stemmer.

Ved læseselskabets opløsning skal der træffes bestemmelse om det fremtidige ejerforhold til selskabets formue, der dog skal tilfalde Danske Livregiments Fond, såfremt denne består på opløsningstidspunktet.

Disse love blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 25. marts 1976.

¹ Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. marts 1992.
² Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. marts 1993.
³ Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2011.

John Erling Andersen, Laust Nyvang Nielsen, Niels Eyde Madsen, Poul-Erik Faurholt, Palle Redder Madsen, Ole Haaber og Per Brix Knudsen.