Bogsamlingerne

Adgang til “Nye samling”

PIXI til søgning i boglisten

Oversigt over boger i Det Militaere Laeseselskab Rendsborgs nye bogsamling

Bogsamlingernes historie

Rendsborg var i begyndelsen af 1800 – tallet en provinsby med omkring 10.000 indbyggere fordelt i tre bydele. Garnisonen var kongerigets næststørste og udgjordes af 5. Infanteribrigade med omkring 1.500 mand; hovedsagelige danske soldater. Embedsstand og garnison var dansk, byen tysk og dagligdagen var rig på demonstrationer og tumult, præget af borgernes had til alt dansk og ønske om løsrivelse fra kongeriget. Garnisonens officerer havde derfor begrænset social omgang uden for egen kreds og i lyset af oplysningstidens teorier om menneskers udvikling gennem viden og dygtiggørelse stillede Frederik 5. så tidligt som i 1755 midler til rådighed for anlæggelse af et bibliotek for Holstenske Artillerikorps i Rendsborg. For korpsets officerer blev det dog en kort glæde. Allerede 12 år efter overførtes bøgerne til Artillerikorpsets bibliotek i København. Lige så kort blev nytten af et nyt bibliotek oprettet i Rendsborg i 1798 for en officersskole benævnt Det Militaire Institut. Skolen blev nedlagt 1811, og selvom Frederik 6. bestemte, at en del af samlingerne skulle indgå i et kommende garnisonsbibliotek, sendtes bøgerne til København, hvor de indgik i Landkadetakademiets bibliotek. Nu trådte imidlertid kommandanten i karakter. Det var Hertug Vilhelm til Holsten – Beck, Christian 9.´s far. To gange om ugen havde navnlig de unge officerer adgang til at hjemlåne bøger fra hertugens privatsamling ”imod beviis”.

Interessen for dygtiggørelse og videntilegnelse i officerskorpset var eklatant.

De afsluttede Napoleonskrige var nu så meget på afstand, at en række krigshistoriske værker og specialtidsskrifter havde set dagens lys. Dette gav sig udslag i oprettelse af – ofte private – regimentsbiblioteker, garnisonsbiblioteker og læseselskaber. I et af tidens fagskrifter opregnes 15 militære biblioteker og to læseselskaber. Det siges her blandt andet, at ” siden nogle Aar bestaar i Rendsborg et Officeer – Læseselskab, hvilket ved hjælp af maanedlige Bidrag anskaffer betydelige militaire Værker”. Rendsborg biblioteket talte flere end 1.200 bind, fortrinsvis fransk og tysk sprogede. Samlingerne omfattede verdenshistorie, tidsskrifter, memoirer, topografi og naturvidenskab foruden militær faglitteratur.

Danske Livregiment overførtes fra 1852 til Rendsborg. Adjudanten, premierløjtnant J.C.E.M.Bernth var tillige bibliotikar i garnisonbiblioteket. Ved juletid 1863 foranstaltede han regimentsarkivet og bogsamlingerne nedpakket i seks trækasser, som afskibedes til København og efterfølgende afsendtes til Helsingør, regimentets nye garnison.

Her forsvandt kasserne imellem andre hengemte effekter og kom først til veje i 1963 i forbindelse med Danske Livregiments 200 års jubilæum, hvor en søgen efter arkivalier til en opdatering af regimentets historie førte til, at kasserne på loftet fra garnisonsbiblioteket blev fundet på loftet i regimentsbygningen på Høvelte Infanterikaserne. Godt 1.100 bind blev gennemgået og herefter opstillet på reoler efter en systematik, der svarede til samlingens mangfoldighed.

Efter Danske Livregiments garnisonering i Vordingborg er bogsamlingen fra Rendsborg opstillet i det såkaldte ”Historiske Laboratorium” tillige med omkring 2.500 nyere publikationer, der er katalogiseret anbragt for sig og altså ikke samstillet med de gamle bøger. Populært benævnes de to bogkategorier ”Gamle samling” og ”Nye samling”. Bøgerne fra ny samling udlånes til læseselskabets medlemmer.