Historie

DET MILITÆRE LÆSESELSKAB RENDSBORG

Under oplysningstiden oprettedes garnisonsbiblioteker ved de militære forlægninger, og i begyndelsen af 1800-tallet samledes officerer i læseselskaber for at tilegne sig viden og deltage i debat.

Et sådant læseselskab, Die MilitairLesegesellschaft, blev oprettet omkring 1820 i garnisonsbyen Rendsborg.

Rendsborg biblioteket talte omkring 1.100 bind, fortrinsvis fransk og tysksprogede. Samlingerne omfattede verdenshistorie, tidsskrifter, memoirer, topografi og naturvidenskab foruden militær faglitteratur.

I 1852 blev Danske Livregiment overført til Rendsborg. Under indtryk af udsigten til krig med det tyske forbund om Slesvig og Holstens forfatningsmæssige status foranstaltede garnisonsbibliotekets bibliotekar ved juletid 1863 regimentsarkivet og bogsamlingerne nedpakket i seks trækasser, som afskibedes til København og efterfølgende afsendtes til regimentets nye garnison i Helsingør. Her forsvandt kasserne imellem arkivalier og hengemte effekter og kom først til veje i forbindelse med forberedelserne til Danske Livregiments 200 års jubilæum i 1963.

Efter besættelsen 1940 – 1945 blev de traditionelle garnisonsbiblioteker nedlagt, og lokale officerskorps kunne nu frit råde over bogsamlingerne.

Under forberedelserne til DLR´s 200 års jubilæum i 1963 var det et ønske bl.a. at opdatere regimentshistorien, seneste udgave var a´jourført til 1913. I søgen efter kilder hertil fandt man på loftet i regimentsbygningen på Høvelte Infanterikaserne kasserne fra garnisonsbiblioteket i Rendsborg. Den gamle samling med ca. 1.100 bøger blev pakket ud og efterfølgende registreret, katalogiseret og opstillet på træreoler i et kælderlokale i kasernens administrationsbygning.

Inspireret af den genfundne bogsamling opstod tanken om at genskabe læseselskabet, og på den stiftende generalforsamling den 20. marts 1965 etableredes DET MILITÆRE LÆSESELSKAB i Høvelte. Efter Danske Livregiments garnisonering i Vordingborg har Læseselskabet til huse i Nordre Magasin på Kastellet. Her er bogsamlingen fra Rendsborg opstillet i det såkaldte ”Historiske Laboratorium” tillige med omkring 2.500 nyere publikationer. Populært benævnes de to bogkategorier ”Gamle samling” og Nye samling”. Skrifterne fra nye samling udlånes til medlemmer af Læseselskabet.

Læseselskabets aktiviteter

Nutidens læseselskab – DET MILITÆRE LÆSESELSKAB RENDSBORG indleder hvert år sin efterårssæson i august eller september med en såkaldt voldvandring – en udrykning til militære etablissementer i Danmark.

Henover efteråret afholdes, fortrinsvis ved læseselskabets medlemmer, månedlige foredrag om krigshistoriske emner, og november måned slutter med en biblioteksaften, hvor medlemmerne mere uformelt mødes til causerier, diskussioner o.lign.

Fra januar til og med maj fortsættes foredragsaftenerne, idet februar måneds forelæsning oftest udgør et maritimt emne. Forårssæsonen afsluttes med en ekskursion til en ikke aktiv krigsskueplads. Læseselskabets bestyrelse med hjælpere blandt medlemmerne tilrettelægger og gennemfører disse ekskursioner.

KRIGSHISTORISK TIDSSKRIFT

Krigshistorisk Tidsskrift udgives af Det Militære Læseselskab Rendsborg.

Det første nummer af Krigshistorisk Tidsskrift kom på gaden i juni måned 1965.

Krigshistorisk Tidsskrift skyldes et ønske om at skabe et bredere forum for udbredelse af krigshistoriske emner, også for interesserede, der ikke er medlem af læseselskabet. Abonnementskredsen omfatter foruden enkeltpersoner også skoler, læreanstalter, biblioteker og institutioner.

Første årgang havde næsten 100 abonnenter. Ved begyndelsen til 52. årgang i 2017 udgør antallet af abonnenter 400.

 

Baseret på KHT nr. 2 JULI 2012 s. 30 – 41 DET MILITÆRE LÆSESELSKAB RENDSBORG – før og nu Af major Ib Gottschalck, her stærkt forkortet.

 

Poul-Erik Faurholt